Directora:

   Dna. Mercedes Montes Rodríguez

Secretaria Académica:         

Dna. Ana Victoria Santín Sánchez       

     Delegada Universidade:

    Dna. Silvia Moscoso Ruibal

Asuntos Económicos:            

Dna. Rosa Díaz Alonso           

     Secretaría:

    Dna. Josefina Bergantiños Corral
   

Conserxería:         

Dna. Ana María Casás Reigosa       

COMISIÓN DOCENCIA / TÍTULO

 

Son funcións da Comisión Docencia/Título:


- Coordinar a actividade docente.
- Análise e avaliación do Título.
- Análise da aprendizaxe dos alumnos.
- Emitir informes sobre as propostas de modificación do Plan de Estudos.
- Elaborar a Memoria do Título.
- Aprobar a proposta PDA, POD
- Aprobar a programación das materias do Título.
- Analizar a información proporcionada polo Coordinador do Título e o Responsable de Calidade para levar a cabo o seguimento e a valoración da eficacia e a adecuación do Título.
- Realizar un informe dos resultados do Título e das propostas de mellora, e cando sexa necesario, facer proposta de modificación ou suspensión do Título.
-
Supervisar que a programación impartida se corresponde co definido no Plan de Estudos vixente e comprobar que non existiron baleiros e duplicidades.

                                    Membros:

 

Dna. Mercedes Montes Rodríguez - Directora

Dna. Ana Victoria Santín Sánchez – Secretaria Académica

Dna. Mercedes Cobo Carrasco

Dna. Rosa Díaz Alonso

D. Antonio García Rojo

Dna. María Gómez Barreiro

Dna. Teresa Hermo López

Dna. Lourdes Pardo Rodríguez 

Dna. Marta Peraleda Viñas

D. Vicente Silva Meilán

COMISIÓN RECONOCIMIENTO

 

    A Comisión de validacións resolverá a adaptación ou validación de estudos realizados neste ou noutros Centros, segundo a normativa académica aplicable.

 

Membros:

  

Dna. Mercedes Montes Rodríguez

Dna. Ana Victoria Santín Sánchez

Dna. María Gómez Barreiro

Dna. Teresa Hermo López

D. Javier Rivas Costa

Dna. Mercedes Cobo Carrasco 

D. Diego Vilanova da Costa

 

 

 

 

 

COMISIÓN CALIDADE

 

Membros:

 

Dna. Mercedes Montes Rodríguez

Dna. Ana Victoria Santín Sánchez

Dna. Rosa Díaz Alonso

D. Francisco Javier Torres Labandeira 

Dna. Josefina Bergantiños CorralCOLABORADORES